Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Sağlık Önlisans Mezunlarının Sağlık Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

SAĞLIK ÖNLİSANS MEZUNLARININ SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMALARINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam
Madde 1 – Bu Usul ve Esaslar, 19.11.2014 tarihine kadar ebelik ve hemşirelik önlisans
programlarından mezun olanların kendi alanlarında, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği
diğer sağlık önlisans programlarından mezun olanların ise Yükseköğretim Kurulu’nın
belirlediği alanlarda lisans tamamlamalarına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Dayanak
Madde 2 – Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 6569
sayılı Kanunla eklenen geçici 69’uncu maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;
a) Önlisans : Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan
nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil
eden programı,
b) Sağlık Lisans Tamamlama: Sağlık önlisans mezunlarına lisans yeterliliklerini
kazandırmaya yönelik, en az iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretim
programını,
c) Yerleştirme puanı: Sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak
hesaplanan puanı,
d) Not Dönüşüm Tablosu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük sistemdeki
notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını,
e) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

Başvuru
Madde 4- (1) 2547 sayılı Kanuna göre kurulan yükseköğretim kurumlarının ebelik ve
hemşirelik önlisans programları ile YÖK tarafından belirlenen sağlık önlisans programlarından
19.11.2014 tarihinden önce mezun olarak diploma alanlar programa başvurabilirler.
(2) İlan edilen programlara başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri merkezi sistem üzerinden
yapılır.
Kontenjanlar
Madde 5– Sağlık lisans tamamlama yapılabilecek lisans programları ve kontenjanları
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

İlan
Madde 6– (1) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca belirlenen Üniversite/Fakülte/Program ve
Kontenjanlar ilan edilir.
Tercih ve Değerlendirme
Madde 7- (1) Adaylar sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarından elde edilen yerleştirme
puanlarına göre yerleştirilir.
(2) Adayların önlisans mezuniyet not ortalamalarında YÖKSİS verileri esas alınır.
(3) Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında önlisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük
sistemdeki karşılıkları kullanılır. 4’lük sistemden mezun olan adayların not ortalamaları
YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülür.
(4) Adaylar en fazla 20 tercih yapabilir.
(5) Başvurusu alınan adaylar yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi
tutularak merkezi sistemle yerleştirilir.
(6) Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik
verilir.
(7) Bir önceki yıl programa yerleşen adayların bir sonraki ilanda yeniden başvurmaları halinde
yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülür.
Bildirim
Madde 8- Merkezi sistem üzerinden ilan edilen sonuçlar adaylara tebliğ niteliğini taşıdığı için
posta yolu ile adayların ikamet adresine herhangi bir bildirim yapılmaz.

Kayıt, Eğitim – Öğretim Süreci
Madde 9- (1) Yerleşen adayların mezuniyet tarihi, önlisans diploması ve mezuniyet not
ortalamaları yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilir.
(2) Kendi lehine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan verdiği anlaşılan adayların kaydı,
ilgili üniversite tarafından alınmaz. Kaydı alınmasına rağmen daha sonraki bir tarihte yanlış
beyan verdiği tespit edilen kişilerin kayıtları silinir.
(3) Adayların kabulü, ders intibakları, programdan çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara
ait işlemler hakkında karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte yönetim
kurullarına ait olduğundan, söz konusu işlemler rektörlüklerce yürütülür.
(4) Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim
kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları ve stajları örgün öğretim
bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
Madde 10- Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri
gerekmektedir.

Lisans Tamamlamada Uygulamalı Eğitimler
Madde 11- Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında verilecek eğitimler, üniversite sağlık
uygulama araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve
birimlerde verilecektir. İlgili eğitimler yükseköğretim kurumlarının yapacağı düzenlemeler
kapsamında yürütülecek olup uygulamaların yürütülmesi aşamasında Sağlık Bakanlığı ve İl
Sağlık Müdürlükleri ile de koordineli çalışılabilir.
Bu usul ve esaslarda yer almayan hususlar için ilgili yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim
yönetmeliği esas alınır.

Tereddütlerin Giderilmesi
Madde 12 – Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
Madde 12- Bu Usul ve Esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: